algemene voorwaarden

Regels en voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van marXact BV

1. Algemeen

In de algemene leveringsvoorwaarden worden de volgende voorwaarden gedefinieerd zoals hieronder beschreven:

- Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden;

- marXact: marXact BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Hilversum, de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden;

- Wederpartij: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, samenwerkingsverband, commanditaire vennootschap of andere entiteit die met marXact een overeenkomst aangaat of heeft gesloten, of aan wie een aanbieding of voorstel is of is gedaan of verlengd door of namens marXact of aan wie of in opdracht van wie een levering is of is gedaan door of namens marXact, of in opdracht van of ten behoeve van wie een of meer diensten is of is uitgevoerd door of namens marXact.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op gemaakte offertes, offertes, gemaakte overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en leveringen en diensten uitgevoerd door of namens marXact. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk overeengekomen tussen MarXact en de Wederpartij.

1.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten en de toepasselijkheid van dergelijke andere algemene voorwaarden wordt door marXact uitdrukkelijk van de hand gewezen. De aanvaarding van een aanbieding of offerte gedaan door of namens marXact, het aangaan van een overeenkomst met marXact, de aanvaarding van een levering van of namens marXact, of de acceptatie van diensten uitgevoerd door of namens marXact betekent dat de Andere Partij aanvaardt onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepassing van andere algemene voorwaarden waarnaar in dit artikel wordt verwezen uitgesloten is.

2. Biedt.

2.1 Elke aanbieding of offerte gedaan door of namens marXact is vrijblijvend en bindt MarXact niet, behalve wanneer en voor zover marXact uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft verklaard of wanneer partijen schriftelijk anders zouden zijn overeengekomen.

2.2 Alle brochures, catalogi, prijslijsten en folders die worden verstrekt in verband met een aanbieding of offerte en alle bijbehorende (technische) informatie verstrekt in de vorm van ontwerpen, tekeningen of andere illustraties, modellen, voorbeelden, tabellen, schema's, enz. En alle andere verstrekte gegevens en informatie blijft expliciet de industriële en intellectuele eigendom van marXact. Het is de Wederpartij nadrukkelijk verboden zonder voorafgaande toestemming van marXact om schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, materiaal, gegevens of informatie zoals bedoeld in de vorige zin te kopiëren en / of aan derden op welke manier dan ook kenbaar te maken en / of toe te staan door derden te gebruiken en / of te verkopen of ter beschikking te stellen aan derden. Het gebruik van dit materiaal, gegevens en informatie blijft strikt beperkt tot gebruik door de Wederpartij in het kader van de bestelling die wordt gegeven aan marXact. Al het materiaal, de gegevens en de informatie die hier wordt bedoeld, moeten onmiddellijk op eerste verzoek van MarXact worden geretourneerd aan MarXact of als de Wederpartij binnen de tijdslimiet van het aanbod geen overeenkomst aangaat of als de Wederpartij deze overeenkomst annuleert.

3. Realisatie en inhoud van een overeenkomst.

3.1 Een overeenkomst tussen marXact en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat marXact schriftelijk de acceptatie bevestigt van een opdracht of opdracht van de Wederpartij; de reikwijdte en inhoud van de overeenkomst vloeit voort uit de schriftelijke bevestiging van marXact.

3.2 Voor zover wettelijk toegestaan, kan een mogelijke wijziging of (gedeeltelijke) annulering van een opdracht of bestelling door of op verzoek van de Wederpartij alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van marXact en op voorwaarde dat reeds door marXact uitgevoerd werk en / of of extra kosten die ontstonden worden volledig vergoed door de Wederpartij.

3.3 Voor activiteiten of opdrachten waarbij, vanwege hun aard en omvang, geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, zal de overeenkomst worden gerealiseerd op het moment dat marXact of iemand namens marXact daadwerkelijk de overeenkomst begint uit te voeren

3.4 Een overeenkomst met marXact wordt aangegaan onder de voorwaarde dat leveranciers van marXact en andere contractpartners hun verplichtingen op tijd en op de juiste manier nakomen. De Wederpartij erkent dat marXact niet aansprakelijk is voor enige actie of nalaten van dergelijke leveranciers.

3.5 Bij het aangaan van een overeenkomst of nadien en vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst door zijnerzijds of bij voortzetting van de uitvoering van de overeenkomst is marXact gerechtigd van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen met betrekking tot tijdige betaling door de wederpartij. van zijn betalingsverplichtingen en andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

4. Prijzen.

4.1 Prijzen zijn in euro's en elke prijsopgave is vrijblijvend.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen: (i) gebaseerd op aflevering of aflevering in het magazijn van marXact; (ii) exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; (iii) exclusief de kosten van verpakking, laden en lossen, vervoer en verzekering; (iv) exclusief de kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk geval de hier genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd.

4.3 In alle gevallen worden prijzen vermeld of overeengekomen onder de voorwaarde dat wijzigingen in wisselkoersen worden doorgegeven als de officiële wisselkoers op het moment van levering met meer dan 2% afwijkt van de wisselkoers op de datum waarop de aanbieding of offerte is gemaakt, waarbij de laatste wisselkoerspariteit wordt beschouwd als 100.

5. Risico.

5.1 Voor zover toegestaan ​​door de wet, wordt het risico met betrekking tot de goederen verkocht en / of geleverd door of namens marXact aan de wederpartij overgedragen aan de wederpartij: voor goederen die uit voorraad worden geleverd, gebeurt dit op het moment dat deze goederen zijn gescheiden ten behoeve van de Wederpartij; en voor andere goederen, dit gebeurt op het moment dat de goederen worden geladen voor transport naar de Wederpartij of naar een door de Wederpartij aangewezen plaats, behalve wanneer en voor zover dit op andere wijze schriftelijk is overeengekomen.

6. Levering en levertijd.

6.1 Behalve wanneer en voor zover anders schriftelijk is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 van deze Voorwaarden, worden leveringen op basis van een franco aan de Wederpartij of een andere door de Wederpartij tijdig opgegeven plaats gedaan. . Voor bestellingen of leveringen onder een bepaald bedrag, heeft marXact het recht om een ​​bedrag voor de administratieve kosten door te berekenen aan de Wederpartij.

6.2 Behalve wanneer en voor zover anders schriftelijk is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 5 over de overdracht van risico, is het moment van aflevering het moment waarop de goederen worden gelost of gelost op de plaats waar zij moeten zijn. worden afgeleverd (de daadwerkelijke overdracht); dit geldt ook als MarXact de goederen moet assembleren, installeren en / of in bedrijf stellen.

6.3 Voor zover toegestaan ​​door de wet, dient de Wederpartij tekorten, defecten en schade direct schriftelijk aan MarXact te melden binnen 24 uur na levering en indien niets wordt gemeld, worden de goederen geacht de Wederpartij in goede staat te hebben bereikt. staat, compleet en zonder schade.

6.4 MarXact is gerechtigd om deelleveringen te doen, die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

6.5 Behalve wanneer en voor zover anders schriftelijk is overeengekomen, hebben de door of namens marXact opgegeven levertijden in een aanbieding of offerte niet de bedoeling om een ​​fataal effect te hebben, hetgeen onder andere betekent dat wanneer een levering is laat, de Wederpartij dient marxact schriftelijk expliciet te melden voordat marXact in gebreke kan worden gehouden.

6.6 Als goederen niet binnen de levertijd of periode door de Wederpartij worden gekocht, of als de Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn niet respecteert, heeft marXact het recht om de Wederpartij de betreffende goederen te factureren en bovendien is marXact gerechtigd om deze goederen naar eigen goeddunken op te slaan, maar volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.

7. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)

7.1 Indien door overmacht verhinderd is dat marXact aan enige van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij voldoet en naar het oordeel van marXact de overmacht blijvend of langdurig van aard is, zullen de partijen een regeling bespreken.

7.2 Indien marXact, als gevolg van overmacht, een van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij niet kan nakomen en naar het oordeel van marXact de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft marXact het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtssituatie veroorzaakt niet meer optreedt.

7.3 Beschouwd als "overmacht" zijn elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, ongeacht waar deze zich voordoet, verschijnt of zich voordoet die tijdelijk of permanent verhindert dat alle verplichtingen van marXact correct, volledig en tijdig worden nagekomen of het onmogelijk of onredelijk problematisch maakt, en elk omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis waarvan mag worden verwacht dat marXact redelijkerwijs niet kan voorkomen of die geheel of gedeeltelijk buiten de invloedssfeer van marXact valt of waarop marXact geen invloed kan uitoefenen. Onder meer de volgende factoren worden beschouwd als omstandigheden, oorzaken of gebeurtenissen die kunnen leiden tot overmacht: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsbreuk, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen ; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; stakingen, werkonderbrekingen, buitensporig (ziekteverzuim) verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluitingen, boycots; oorlog (al dan niet verklaard), mobilisatie, belegering, belegering, blokkade, molestering; rellen, revolutie, sociale onrust; overheidsmaatregelen en / of -regelgeving die de nakoming van verplichtingen verhinderen, vertragen of anderszins belemmeren; gebrek aan transportmiddelen; onbevaarbaarheid of onbruikbaarheid van alle in aanmerking komende transportroutes of vervoermiddelen; verstoringen of onderbrekingen in de levering, levering of beschikbaarheid van energie; verstoringen of onderbrekingen in of van het functioneren van enig openbaar nut; verstoringen of onderbrekingen of beëindiging van de levering van grondstoffen, halffabricaten en / of afgewerkt; storingen of vertraging in of van, of onderbrekingen of beëindiging van de levering van onderdelen, reserveonderdelen en andere artikelen; elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of geassocieerd is met het zogenaamde millenniumprobleem; niet-nakoming van verplichtingen door een schuldenaar of contractpartner van marXact (inclusief niet-nakoming van verplichtingen door een of meerdere derden); technische storingen en / of fouten, vertragingen, storingen of onderbrekingen van of met de reparatie van machines, materiaal, uitrusting, gereedschappen en / of instrumenten; ernstige ziekte en ziekten met een epidemisch karakter.

8. Garantie / Dienst.

8.1 Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde garandeert MarXact de kwaliteit van de gebruikte materialen en hun beloofde eigenschappen alsmede de correcte werking van de door MarXact geleverde goederen. Voor nieuwe producten geldt deze garantie voor een periode van twaalf (12) maanden na levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Een garantie voor goederen die elders door marXact zijn gekocht, wordt alleen gegeven voor en voor zover verstrekt door de oorspronkelijke fabrikant (en). Voor producten die niet nieuw zijn, is een garantie alleen geldig voor en voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen; met een dergelijke garantie zijn de bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing, behalve wanneer en voor zover de afwijkingen daarvan schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Storingen in geleverde goederen die onder de garantie vallen, zullen uitsluitend naar het oordeel van marXact worden hersteld of de goederen zullen worden vervangen als de fouten, naar het oordeel van marXact en / of fabrikant, te wijten zijn aan constructiefouten of -fouten. of tekortkomingen van de gebruikte materialen waardoor de goederen door de wederpartij onbruikbaar worden voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs als beoogd kunnen worden beschouwd.

8.3 Goederen die in aanmerking komen voor garantiewerk, moeten franco worden verzonden. Indien de garantiewerkzaamheden buiten zijn eigen bedrijf moeten worden uitgevoerd, heeft marXact het recht om de daaraan verbonden redelijke kosten aan de wederpartij te vergoeden voor zover toegestaan ​​door de wet.

8.4 Indien, naar het oordeel van marXact, de goederen aangeboden voor rectificatie of reparatie geen gebreken vertonen, zullen alle gemaakte kosten worden doorberekend aan de Wederpartij, ook gedurende de periode onder garantie.

8.5 Alle garantieovereenkomsten komen te vervallen indien de Wederpartij zelf wijzigingen aanbrengt en / of reparaties uitvoert aan het geleverde product of deze laat uitvoeren, of indien het geleverde product niet is of niet wordt gebruikt of exact wordt behandeld volgens de geleverde of toepasselijke ( fabrikanten) of de gebruikersinstructies, of op een andere manier onoordeelkundig wordt gebruikt of behandeld, of als een softwarewijziging is aangebracht in of met betrekking tot het product dat is geleverd door een andere partij dan marXact, of als het geleverde product is geleverd. of wordt gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld, of als het geleverde product op een manier is of wordt gebruikt die MarXact redelijkerwijs niet had kunnen verwachten.

8.6 Er is geen garantie voor verbruiksgoederen.

8.7 Als de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is marXact ontslagen van zijn garantieverplichtingen.

8.8 Klachten over alle producten kunnen worden verzonden naar [Email protected], MarXact zal binnen een redelijke termijn reageren op de inhoud van de klacht.

9. Aansprakelijkheid.

9.1 Elke aansprakelijkheid van marXact is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in elk geval wordt vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van marXact; indien nodig, en op verzoek van de Wederpartij, zal marXact informatie verstrekken over het verzekerde bedrag. Als MarXact geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, is elke aansprakelijkheid van MarXact te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag voor de betreffende taak of omstandigheid.

9.2 Onder directe schade wordt alleen verstaan:

9.2.1 Materiële schade in de zin van sectie 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

9.2.2 Redelijke gemaakte kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Wederpartij kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een vermindering van de directe schade in de zin van de overeenkomst;

9.2.3 Redelijke kosten gemaakt door de Wederpartij ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de bevindingen betrekking hebben op de directe schade in de zin van de overeenkomst;

9.2.4 Redelijke uitgaven die de wederpartij heeft gedaan om de prestaties van marXact conform de overeenkomst te laten zijn.

9.3 MarXact is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en andere soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet vallen binnen de bovengenoemde directe schade.

9.4 Als marXact een helpende hand biedt bij de montage en / of inbedrijfstelling en / of installatie van de goederen zonder dat dit expliciet in de opdracht wordt vermeld, gebeurt dit geheel voor risico van de Wederpartij.

9.5 Onverminderd de bepalingen anderszins bepaald in dit artikel, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of is erkend of redelijkerwijs verwacht had kunnen worden dat deze is ontdekt of herkend, en in alle gevallen gevallen, drie jaar na levering.

9.6 Met betrekking tot goederen waarvoor MarXact derden heeft ingeschakeld, zijn de van toepassing zijnde (contract- en / of garantiebepalingen) die van toepassing zijn op de betreffende transactie ook voor de Wederpartij geldig indien en voor zover dit door MarXact wordt gebruikt.

10. Claims.

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 van deze Voorwaarden, kunnen claims alleen worden afgehandeld als ze door marXact binnen acht (8) dagen na de levering schriftelijk zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken zijn claims alleen mogelijk binnen de garantieperiode.

10.2 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 10.1 moeten claims met betrekking tot goederen waarvoor een test of inspectie plaatsvindt, onmiddellijk plaatsvinden op de datum van testen of inspectie en op de plaats waar deze test of inspectie plaatsvindt en daarna bevestigd op eenmalig om schriftelijk te marxacteren.

10.3 Claims kunnen alleen worden afgehandeld wanneer de aard en gronden voor de klachten nauwkeurig zijn vermeld.

10.4 Claims met betrekking tot facturen moeten schriftelijk worden ingediend bij marXact binnen acht (8) dagen na de factuurdatum.

10.5 Indien binnen de toepasselijke termijn geen aanspraak wordt gedaan of op de vereiste wijze wordt gereclameerd, wordt de levering geacht volledig aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd; een factuur waartegen geen claim op de vereiste wijze is ingediend binnen de termijn van acht dagen vermeld in artikel 10.4, wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard en goedgekeurd door de Wederpartij.

10.6 Als een claim met betrekking tot door MarXact geleverde goederen legitiem wordt bevonden, is MarXact alleen verplicht om de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de Wederpartij bovendien recht heeft op enige andere vergoeding.

10.7 Het indienen van een claim ontslaat de Wederpartij nooit van zijn betalingsverplichtingen jegens marXact.

10.8 Retournering van het geleverde product of een onderdeel daarvan, om welke reden dan ook, kan alleen plaatsvinden na de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en met de verzendinstructies van marXact.

11. Vergunningen etc.

11.1 De apparatuur van MarXact maakt gebruik van verschillende frequentiebanden voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, locatiebepaling en de communicatie tussen het basisstation en / of rover. Het gratis gebruik van deze frequentiebanden wordt bepaald per land en / of regio. De Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor het controleren van de toepasselijke wet- en regelgeving op dit gebied, voordat de producten van marXact worden gebruikt. MarXact is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik van de apparatuur door de Wederpartij en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten en / of schade die hierdoor wordt veroorzaakt. De frequentiebanden zijn per product te vinden op de website van marXact of in de handleiding van het product. Het niet kunnen gebruiken van de apparatuur van MarXact vanwege het ontbreken van vrije / geschikte frequentiebanden in de betreffende regio, is volledig voor risico van de Wederpartij en heeft geen invloed op de overige verplichtingen van de Wederpartij, zoals betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

11.2 Het ontbreken van vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen enzovoort, zoals bedoeld in Artikel 11.1, zal worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming (tekortkoming) van de Wederpartij en de Wederpartij zal niet worden vrijgesteld van enige van zijn verplichtingen in de richting van MarXact, noch kan dit een reden zijn voor het uitstel van de nakoming van enige verplichting die de Wederpartij jegens marXact heeft.

11.3 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het ontbreken van vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen en dergelijke als bedoeld in Artikel 11.1 en de Wederpartij vrijwaart MarXact voor aanspraken en eisen in verband met dergelijke schade .

12. Intellectuele eigendomsrechten.

12.1 De Wederpartij gebruikt de software (in de ruimste zin), apparatuur, technische gegevens, bedrading en / of werkplannen, gebruikers- en / of bedieningsinstructies, tekeningen en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie verstrekt door of namens van marXact alleen voor zijn eigen (intern) gebruik en zal het op geen enkele manier doorgeven of verkopen of ter beschikking stellen aan derde partijen en derden niet toestaan ​​om het te gebruiken.

12.2 Indien in het geval van niet-gehoopte goederen een door MarXact aan de Wederpartij in Nederland verkocht goed inbreuk maakt op een industrieel of intellectueel eigendomsrecht van een derde en de Wederpartij aansprakelijk wordt gehouden, dan is de Wederpartij onmiddellijk verplicht MarXact te informeren. schriftelijk over de situatie en marXact kan vervolgens kiezen om het recht te verkrijgen om het goed te kunnen gebruiken, of om een ​​vervangend goed te verstrekken dat geen inbreuk maakt op het recht, of, zodra de wederpartij het goed heeft teruggezonden, de aankoop terugbetalen prijs aan de Wederpartij na aftrek van een redelijke vergoeding ter dekking van de periode waarin het goed voor de Wederpartij beschikbaar was. Met betrekking tot inbreuken op industriële en intellectuele eigendomsrechten buiten Nederland kan de Wederpartij geen enkele claim of eis doen gelden jegens marXact.

12.3 MarXact kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht of enig ander exclusief recht dat het gevolg is van een verandering in of aan een goed verkocht of geleverd door of namens marXact of in de gebruik of toepassing van een dergelijk goed dat verschilt van datgene wat marXact had kunnen verwachten of aannemen, of dat het resultaat is van de integratie, het gebruik of de toepassing in combinatie met andere goederen die niet zijn verkocht of geleverd door of namens marXact, of die is het resultaat van een software-wijziging die niet door marXact is gemaakt.

13. Reservering van eigendom.

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden met betrekking tot het risico en de overdracht daarvan, blijven alle goederen geleverd door of namens marXact eigendom van marXact tot het moment dat de schuld van de Wederpartij aan marXact is voldaan. volledig worden afgewikkeld, waarbij deze schuld het bedrag is dat de Wederpartij sinds de realisatie van de overeenkomst, inclusief alle rente en kosten, aan marXact verschuldigd is.

13.2 Zolang het eigendom van de door of namens marXact geleverde goederen volgens het bepaalde in artikel 13.1 bij marXact overblijft, is de Wederpartij verplicht deze goederen gescheiden te houden van andere goederen op een zodanige wijze dat deze kunnen gemakkelijk en duidelijk worden geïdentificeerd als de goederen van marXact.

13.3 In geval van niet-betaling door de Wederpartij van elk bedrag dat aan marXact verschuldigd is en bovendien, wanneer marittact is beëindigd, heeft marXact het recht om de teruggave van goederen waarvoor eigendomsvoorbehoud van toepassing is te eisen en om de maatregelen in verband daarmee te nemen. hiermee, rekening houdend met reeds betaalde betalingen voor de goederen, dit onverminderd het recht van marXact om vergoeding te eisen voor mogelijk verlies of schade. In geval van niet-betaling of beëindiging van een overeenkomst is elke vordering die MarXact heeft op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

13.4 De Wederpartij is gerechtigd om goederen te verkopen of te gebruiken waarvoor een eigendomsvoorbehoud bestaat ten gunste van marXact in het kader van de normale bedrijfsuitvoering; er kan echter geen recht op veiligheid worden verleend aan deze goederen, terwijl de Wederpartij met betrekking tot deze goederen geen acties mag uitvoeren of acties mag uitvoeren die ertoe leiden dat deze goederen een onderdeel of element van een of meer worden. andere goederen. Wanneer goederen met een eigendomsvoorbehoud dat nog steeds in het voordeel van marXact is, worden doorverkocht, is de Wederpartij verplicht om het eigendom voor zichzelf te reserveren en op eerste verzoek van marXact alle vorderingen tegen de schuldenaar van de Wederpartij te vervallen, tot het bedrag die de andere partij verschuldigd is.

14. Betaling.

14.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door storting of overboeking naar een door marXact opgegeven bank- of girorekening.

15. Vertraging; rente en kosten.

15.1 De Wederpartij is aansprakelijk voor het op tijd nakomen van een betaling of de afwikkeling van enige andere verplichting zonder dat een aanmaning, dagvaarding of ingebrekestelling vereist is.

15.2 Als marXact niet op tijd een betaling ontvangt die de Wederpartij verschuldigd is, zal marXact, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden, automatisch het belang van de Wederpartij in rekening brengen.

15.3 Alle juridische en buitengerechtelijke kosten die door marXact worden gemaakt, inclusief de kosten die marXact maakt voor rechtsbijstand en juridisch advies, zijn voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag dat de Wederpartij verschuldigd is inclusief eventuele verschuldigde rente, onverminderd het recht van marXact om van de Wederpartij schadevergoeding te vorderen voor de werkelijk gemaakte incassokosten indien deze meer bedragen. dan is de 15% opgegeven.

16. Een overeenkomst beëindigen.

16.1 MarXact zal de overeenkomst met de Wederpartij met onmiddellijke ingang beëindigen als: de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in dienst treedt, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel aan de Wederpartij (tijdelijk of definitief) surséance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op het totale vermogen van de Wederpartij of een deel daarvan; b. de Wederpartij, wanneer deze een natuurlijk persoon is, overlijdt of wordt opgenomen in een afdeling of als de koopwaar van de Wederpartij wordt beheerd; c. indien de Wederpartij, wanneer deze een rechtspersoon is, in vereffening gaat of indien een vordering tot ontbinding van de Wederpartij wordt gedaan of een ontbindingsbesluit met betrekking tot de Wederpartij is of wordt genomen.

16.2 Indien een overeenkomst volgens de bepalingen van dit artikel wordt beëindigd of ontbonden, blijft het bedrag dat de Wederpartij verschuldigd is aan marXact op het moment van beëindiging of ontbinding verschuldigd als volledige schuld en is de Wederpartij rente en kosten verschuldigd overeenkomstig op de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van marXact om schadevergoeding of andere rechten te vorderen die aan marXact zijn verschuldigd.

17. Veranderingen in een overeenkomst.

17.1 Wijzigingen in een overeenkomst zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn gedaan en als beide partijen hebben ingestemd met de wijziging (en).

18. Toepasselijk recht; geschillen.

18.1 De Nederlandse wet is van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten die worden geproduceerd of uitgebracht, aangegaan, uitgevoerd of uitgevoerd door of namens marXact, met uitzondering van de toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties op internationale handelsovereenkomsten betreffende roerende goederen (Handelsverdrag van Wenen).

18.2 Alle geschillen, ook die welke slechts als zodanig worden beschouwd door één partij, voortvloeiend uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering ervan en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank. van het arrondissement waarin marXact is gevestigd, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter als bevoegde rechter wordt benoemd, het geschil in eerste instantie zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter, op welke manier dan ook, onverminderd het recht van opsluiten of beslag leggen op andere voorlopige maatregelen op de plaats (en) en vóór de wettelijke instanties die marXact wenst.

19. Geldigheid.

19.1 Als enige bepaling in deze Voorwaarden niet volledig of slechts gedeeltelijk geldig en / of niet afdwingbaar is als gevolg van enige wettelijke richtlijn, rechterlijke uitspraak of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van een lokale, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie of anderszins heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden. Als een bepaling in deze Voorwaarden misschien niet geldig is voor een of andere reden die in de vorige zin is aangegeven, maar geldig zou zijn als deze een beperkter bereik of bereik zou hebben, dan is deze bepaling automatisch geldig met het meest verreikende of uitgebreide bereik of reikwijdte waarmee of waarbinnen deze geldig is.

marXact BV, april 2017